1. Allmänt
Dessa allmänna villkor reglerar avtalsförhållanden mellan
Webbuilder och kund avseende de av Webbuilder tillhandahållna
tjänsterna. Webbuilder tillhandahåller generell information om
tjänsterna via sin webbsida, www.Webbuilder.se. Webbuilders
meddelande till kund sker via e-post eller brev. Sådant
meddelande anses mottaget 30 dagar efter dess avsändande
om det ej framstår som sannolikt att meddelandet anlänt efter
denna tidpunkt.

2. Avtalstid
Avtal skall ha träffats i och med att Webbuilder registrerar kunds
beställning. Bekräftelse på beställning och
administrationslösenord skickas via e-post till vid beställningen
angiven e-postadress. Faktura skickas också med e-post till
kunden. Avtalstiden börjar löpa direkt efter det att
administrationslösenordet skickats ut. Webbuilder förbehåller sig
rätten att avböja att ingå avtal med kund ifall kunden kan antas
ej följa dessa allmänna villkor för tjänsten. Abonnemanget
löper med en bindningstid på 12 månader. Om kund ej inkommit
med uppsägning innan sådan avtalsperiods slut inleds
automatiskt en ny avtalsperiod med samma längd som den
föregående avtalsperioden. Uppsägning skall göras via brev
eller e-post och vara Webbuilder tillhanda senast 14 dagar före
avtalsperiodens slut. En bekräftelse om uppsägning skickas
via e-post till kund till vid beställningen angiven e-postadress.
Att ej betala faktura betraktas ej som uppsägning. Webbuilder
förbehåller sig rätten att använda kunden som referens på
Webbuilder.se. Eventuella erbjudanden om att testa gratis under en prövotid gäller tills faktuan är betald. När betalninge är erlagd kan kund ej kräva pengar tillbaka. Pengar betalas heller inte tillbaka vid en uppsägning under pågående abonnemangstid.

3. Avgifter
Avgifter utgår enligt gällande prislista för tjänsten, vilken
publiceras på Webbuilders webbsida. Webbuilder förbehåller sig
rätten att fakturera kund i förskott. Faktureringen sker
årsvis. Betalning sker mot faktura och betalning skall
erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställelsedatum.
Kund skall omgående meddela Webbuilder om en faktura anses
felaktig. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med
2% per månad från förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift
samt i förekommande fall inkassoavgift. Kund skall meddela
Webbuilder vid ändring av faktureringsadress via e-post till
info@Webbuilder.se. Om betalning inte sker kan det resultera i att kundens samtliga tjänster hos Webbuilder spärras och att
kundens tilldelade webbsida raderas. Periodavgifter debiteras
även vid spärrad tjänst. Alla kundens betalningar kan av
Webbuilder hänvisas till den äldsta av de obetalda räkningarna. I
startavgift och månadsavgift ingår webbsida,
uppdateringsverktyg, forum, fotoalbum och serverplats 5 MB.

4. Överlåtelse
Webbuilder äger rätt att när som helst överlåta detta avtal. Kund
äger ej rätt att överlåta detta avtal utan skriftlig tillåtelse från
Webbuilder.

5. Kundens ansvar
Kunden ansvarar helt för kundens korrespondens och
innehållet på kunds webbsidor. Detta ansvar innefattar att tillse
att vid var tid gällande lagstiftning följs. Kund ansvarar även för
att annan som getts möjlighet att utnyttja tjänsten följer dessa
allmänna villkor. Kund är ansvarig för eventuella nödvändiga
tillstånd som finns för att sprida, ta emot och lagra information.
Kund är också ansvarig för att användar-id och lösenord
förvaras på sådant sätt att obehöriga ej kan ta del av dessaeller i övrigt obehörigen komma att utnyttja tjänsten. Kunden är
själv helt ansvarig för innehållet på tilldelat hårddiskutrymme.
Webbuilder äger rätt till inloggning till kundens internetsida. Denna skall dock endast användas vid support och eventuella
problem.

6. Ansvarsbegränsning
Webbuilders ansvar är begränsat till sakskador som orsakas
genom försummelse av Webbuilder. Skadestånd utgår då enligt
allmänna skadeståndsrättsliga regler.
Eventuellt skadestånd omfattar ej indirekta skador, inklusive
men ej begränsat till betydande skador, omsättningsförlust
eller förlust i kunds näringsverksamhet.
Webbuilders lagenliga ansvarsskyldighet för tillskrivna
prestationsmisslyckande kan aldrig komma att överskrida
summan som överenskommits i det berörda avtalet.

7. Force Majeure
Webbuilder är befriad från ansvar för brott mot detta avtal
orsakade av omständigheter utanför Webbuilders kontroll såsom
olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp,
översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om Webbuilders
personal omfattas), fel i annan operatörs nät eller tjänst eller
handling eller underlåtenhet från myndighets eller
utomståendes sida.

8. Domänregistrering
Webbuilder verkställer eventuell domänansökan grundad på
information tillhandahållen av kunden. Ansökan görs så fort
betalning kommit in från kund. Webbuilder kan inte garantera att
domänen är ledig. Kunden äger domänen och ansvarar för
betalning av årsavgiften till NIC. Webbuilder
administrerar domänen och serverplatsen.

9. Avstängning av abonnemang
Webbuilder äger rätt att med omedelbar verkan stänga av ett
abonnemang och häva avtalet, utan återbetalningsskyldighet
av kunds erlagda avgifter om det visat sig att kund utnyttjat
abonnemanget på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt är:
· Spridande av information som kan bedömas vara olaglig
samt att begå olagliga handlingar, att uppmana eller
möjliggöra för annan att begå olagliga handlingar via
Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
· Att via sin webbsida sprida information av anstötlig natur.
· Annat handlande som medfört att avsevärd olägenhet
uppstått för Webbuilder, Webbuilders system, övriga abonnenter
eller Internet och därmed sammankopplade nätverk.

10. Ändringar
Webbuilder äger rätt att med omedelbar verkan genomföra
förändringar av tjänsten eller avgifterna för tjänsten vilka är
direkt hänförliga till skatter, statliga pålagor, lagar,
valutakurser, eller annan liknande omständighet utanför
Webbuilders kontroll vilken direkt påverkar tjänsten och/eller dess kostnad. Webbuilder förbehåller sig rätten att utföra sådana
förändringar av tjänsten vilka ej påverkar tjänstens innehåll,
utan att underrättelse till kund sker. Vid större ändringar av
tjänsten eller vid höjning av abonnemangsavgiften skall kund
underrättas via e-post minst 30 dagar innan ändringen träder
ikraft. Kund äger då rätt att säga upp avtalet enligt punkt 2.
Avgiftssänkning behöver ej aviseras.